Żywność liofilizowana - liofilizaty

Reklamacje

Reklamacje

 

  • Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
  • Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować pisemnie na adres podany w danych kontaktowych.
  • Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
  • W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, sposób komunikacji i adres do korespondencji, oraz w miarę możliwości opisać przedmiot reklamacji, co ułatwi jej szybkie rozpatrzenie.
  • Sprzedawca informuje, że w przypadku Towarów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Towar nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Towaru z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
  • Sprzedający zobowiązuje sie do dostarczenia towaru wolnego od wad.